...z doświadczenia pewni!
na rynkuod 1983
centrala@drabpol.pl+48 34/366 00 22
   english version   polska wersja  rosyjska wersja

Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów

dział rozwoju i wsparcia

centrum szkoleniowe

sieci serwisowe

biuro projektowe

produkty

Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów

DRABPOL News

Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów

Od momentu powstania w 1996 r. do dnia dzisiejszego Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów jest jedynym takim laboratorium w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z nielicznych w Europie.

Usługi w zakresie analiz zapisów z tachografów, szczególnie w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych są unikalne na rynku polskim. Do czasu jej wprowadzenia możliwe było jedynie szacunkowe określenie zarejestrowanych przez tachograf wartości. Specjaliści z Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów, które wyposażone jest w unikalny sprzęt (np. mikroskop stereoskopowy), wyposażony w urządzenie do płynnego przesuwu tarcz tachografu czy oprogramowanie dedykowane do przetwarzania danych z tachografów cyfrowych) dokonują odczytu danych, zarejestrowanych na wykresówkach z dokładnością do ±1 sekundy czasowej oraz z tachografów cyfrowych w szczególnych przypadkach do ±1/4 sekundy.

Drabpol, Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów

specjalistyczne uprawnienia


Pracownicy firmy DRABPOL, wykonujący opisywane usługi posiadają uprawnienia do wykonywania analiz zapisów z tachografów nadane po przeszkoleniu w Laboratorium Producenta Tachografów firmy VDO Kienzle (obecnie Continental VDO). Osoby te są wpisane na listy biegłych sądowych oraz są członkami Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do spraw Wypadków Drogowych działającego przy Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Część z tych osób ukończyła podyplomowe studium "Ekspertyza Wypadku Drogowego" organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz Instytut Ekspertyz Sądowych oraz posiada uprawnienia do rekonstrukcji wypadków drogowych nadane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP.

Jako jedyni posiadamy możliwości "rozwinięcia" obrazu rejestracji na wykresówce, z postaci wykresu kołowego do wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych oraz dla tachografów cyfrowych przedstawienia wykresu zmian prędkości jazdy z rejestracją przebytej drogi (czytaj więcej) i ustalenia nawet sekundowych przemieszczeń czy zatrzymań pojazdu z całego przedziału rejestrowanego w tachografie cyfrowym (do 168 godzin ruchu pojazdu).

 

Tachografy jako urządzenia podlegające okresowej kontroli metrologicznej rejestrujące w granicach dopuszczalnych błędów niezależnie od woli i chęci kierowcy, czy właściciela pojazdu. Często zakres wykonywanych badań jest poszerzany w stosunku do zlecenia o informacje istotne dla rzeczowego i obiektywnego wyjaśnienia interesującego zleceniodawcę problemu. Analizy zapisów z tachografów, dokonywane w Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów umożliwiają weryfikację zaistniałych zdarzeń nawet po kilkunastu latach od ich. 


Usługi w zakresie odczytów i analiz zapisów z tachografów pozwalają na odtwarzanie zdarzeń przy rzeczywistych parametrach ruchu pojazdów, odczytywanych z powstałych rejestracji bez konieczności przyjmowania wartości parametrów z literatury, które mogą być obarczone dużym błędem. Zastosowanie wyników usług Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów pozwala na wyeliminowanie błędów, wynikających z przyjmowania parametrów.

Drabpol, oficjalne otwarcie laboratorium
Oficjalnego otwarcia Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów dokonał w 1997
ówczesny Dyr. Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie ś.p. Aleksander Głazek


Odbiorcami naszych usług są:

 • Instytucje Prawne
 • Sądy Karne, Sądy Pracy
 • Prokuratura i Policja
 • Instytucje Ubezpieczeniowe
 • Instytucje Zrzeszające Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 • Biegli Sądowi, zajmujący się rekonstrukcją wypadków drogowych
 • Właściciele pojazdów
 • Kierowcy.


Dzięki wprowadzeniu usługi Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów na rynek polski, ww. instytucje/ klienci mają wiarygodne, profesjonalne i precyzyjne ekspertyzy w zakresie zapisów z tachografów.
 

Drabpol, Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów, specjalistyczny sprzęt

W naszym Laboratorium korzystamy z profesjonalnego specjalistycznego sprzętu do analiz
z tachografów które są niezwykle pomocne przy rekonstrukcji wypadków drogowych.


Wyniki analiz wykorzystywane są do:

 • rekonstrukcji wypadków drogowych w postępowaniach karnych i cywilnych,
 • określania szczegółowych parametrów ruchu pojazdu w czasie bezpośrednio poprzedzającym zdarzenie drogowe, jak: charakterystyka zmian prędkości jazdy w czasie; wartości przebytych odcinków dróg, wartości przyspieszeń i opóźnień,
 • odtworzenia prawdopodobnej trasy przejazdu pojazdu,
 • weryfikacji wyjaśnień kierowcy, odnośnie trasy przejazdu, miejsc postojów i zatrzymań lub ustalenia wiarygodności zdarzeń, które mogą mieć odzwierciedlenie na wykresówce,
 • określenia ilości poszczególnych rodzajów pracy kierowcy w czasie użytkowania pojazdu z tachografem (czasy jazdy, czasy pracy, czasy oczekiwania związanego z wykonywaną pracą oraz czasy przerw w pracy i czasy odpoczynków),
 • przy likwidacji szkód w postępowaniach prowadzonych przez Instytucje Ubezpieczeniowe w części dotyczącej dopełnienia przez ubezpieczonego warunków ubezpieczenia,
 • we wszystkich sprawach spornych, w których rejestracje na wykresówkach mogą stanowić obiektywne źródło weryfikacji informacji podawanych przez strony.


 

Dokładne analizy zapisów z tachografów są instrumentem, umożliwiającym wykrycie wszelkich nieprawidłowości – w ten sposób można udowodnić kierowcy podanie fałszywych danych nt. zdarzenia drogowego lub parametrów eksploatacji pojazdu. Zarazem jednak ta sama analiza może wybronić kierowcę przed niesłusznymi zarzutami. Każdy, kto dysponuje danymi z tachografów może zwrócić się o takie badanie, zaznaczając przy tym, co chce dokładnie zlecić – np.: porównać ilość przejechanych kilometrów z zapisami w kartach drogowych; ustalić rzeczywisty czas pracy kierowcy, itd. W przypadku, gdy dane z tachografów służą do odtworzenia przebiegu wypadku drogowego, niezbędne jest podanie krótkiej charakterystyki zdarzenia (data, czas, dane tachografu, szkic miejsca zdarzenia przygotowany przez policję, typ i marka samochodu, protokoły oględzin miejsca i pojazdu; deklaracje kierowcy dotyczące przebiegu jego dnia pracy w dniu zdarzenia). Jest to o tyle ważne, gdyż znając datę i godzinę zdarzenia, przy analizie danych można określić czy konkretny pojazd w ogóle brał w tym momencie udział w zdarzeniu drogowym.

Pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych

Każdy, kto został poszkodowany w wyniku wypadku drogowego, nie wie jak udowodnić swoją niewinność, lub uważa, że wyrok sądowy w jego sprawie nie został oparty na rzetelnej opinii biegłego powinien zgłosić się do naszego Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów. Ofiarami wypadków często bywają też członkowie naszych rodzin, znajomi, współpracownicy– ludzie, którzy potrzebują pomocy i nie wiedzą do kogo należy się zgłosić.

Eksperci z Laboratorium są w stanie odtworzyć faktyczny i niepodważalny przebieg zdarzeń na drodze w oparciu o dane zapisane przez tachograf. Pomagamy w skrajnych przypadkach i odczytujemy dane nawet po kilku latach z celowo zniszczonych, lub spalonych tarcz tachografów. Oferujemy wiarygodne, profesjonalne i precyzyjne ekspertyzy w zakresie zapisów z tachografów, których analizy są niezwykle pomocne przy rekonstrukcji wypadków drogowych.

Drabpol, Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów, Analiza mikroskopowa pozwala odtworzyć parametry ruchu pojazdu z wykresówek zniszczonych, lub uszkodzonych

profesjonalne usługi i analiza


Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów oferuje profesjonalne usługi, dzięki którym wszytskie nieszczęśliwe wypadki, sporne i niejasne sytuacje mające miejsce na drodze są wyjaśniane i rozstrzygane na podstawie niepodważalnych ekspertyz wykonanych przez światowej klasy rzeczoznawców.

Jesteśmy w stanie odczytać informacje nawet z celowo zniszczonej, spalonej wykresówki– więc nie warto robić tego celowo, gdyż nasze Laboratorium radzi sobie również z takimi przypadkami. Od lewej: zabezpieczona wykresówka ze spalonego pojazdu oraz celowo zniszczona przez kierowcę.
 
 

Drabpol, Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów, Analiza mikroskopowa pozwala odtworzyć parametry ruchu pojazdu z wykresówek zniszczonych, lub uszkodzonych

Lupa, rzutnik- to nie są przyrządy, przy pomocy których można przeprowadzić profesjonalną analizę zapisów z tachografów- nasze Laboratorium wykorzystuje w swojej pracy specjalistyczne narzędzia wysokiej klasy, które pozwalają na wykonanie skomplikowanych analiz na nawet celowo zniszczonych lub uszkodzonych materiałach.

Pomimo celowego uszkodzenia zapisu wypadku możliwe było odtworzenie parametrów ruchu pojazdu. Na przedstawionej do badania wykresówce z prawej strony widoczne jest, że rysik zapisu prędkości chwilowych rozpoczyna zapis o ok. 30 km/h za nisko w stosunku do linii zerowej, co może dawać efekt pozornego zaniżenia chwilowych prędkości jazdy o początkową wartość odgięcia pisaka.

 

Od 1997 r. firma DRABOL organizuje szkolenia dla klientów w zakresie prezentacji możliwości badawczych Laboratorium Analiz zapisów z Tachografów w czasie, których przedstawia się sytuację prawną w Polsce i krajach Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym tachografów i ich kontroli oraz w zakresie wykorzystania informacji rejestrowanych przez tachografy do rzeczowego i obiektywnego wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Możliwości badawcze tarcz tachografów:

 • • Jednoznaczne odtworzenie przebiegu wypadków
 • • Weryfikacja wiarygodności wyjaśnień kierowcy
 • • Ujawnienie prób manipulacji czy zafałszowań zapisów z tachografów
 • • Ujawnienie prób ingerencji w urządzenie rejestrujące (na podstawie czynności sprawdzających stwierdzono, że w wyniku zmiany stałej „k” (stała „k” to wielkość określająca rodzaj i liczbę sygnałów, którą powinien przyjąć tachograf w celu poprawnego wskazania lub zarejestrowania drogi równej 1km) rejestrowane zapisy prędkości chwilowych i przebytej drogi były zawyżone w stosunku do wartości rzeczywistych o ok. 16%)
 • • Wyjaśnienie wszelkich spraw spornych związanych z danymi zarejestrowanymi w tachografach
 • • Ustalenie czasów przejazdu, miejsc zatrzymań oraz postojów.

Mając na uwadze aby inne podmioty zwracały się do nas o wykonanie analiz zapisów z tachografów przed wydaniem opinii dot. rekonstrukcji przebiegu zdarzenia z dotychczasowej praktyki możemy wywnioskować, że 90% przypadków w których w nadesłanych materiałach znajdowała się ocena zapisów z tachografów wykonywana przez inny podmiot nie była ona w pełni wiarygodna a jej treść wskazywała często na opracowania jej przez osoby, które nie znały zasad powstawania rejestracji w tachografach ani obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Nagminnie w czasie badań stanu technicznego pojazdu tachograf jako element obowiązkowego wyposażenia pojazdu mający bezpośredni wpływ na wybór taktyki i techniki jazdy przez kierowcę a tym samym na bezpieczeństwo jazdy - jest w trakcie badań całkowicie pomijany.

 
Continental


 

Prospekt Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów

drabpol, Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografówdrabpol, Laboratorium Analiz Wypadkowych Tarcz Tachografów


LABORATORIUM

ul. Akacjowa 24/26
42-233 Mykanów
tel.: 34/366 00 22 wewn. 208, czynny do godz. 15
e-mail: laboratorium@drabpol.pl